Aalsmeerderdijk 648
1435 BX Rijsenhout
T: 06 - 450 814 10
F: 0297-366343


mr. Anke de Wijn
kvk 33293643
Beschermingsbewind meerderjarigen
Juridisch advies / onderzoek

HET RECHT OP EEN OPVOEDING

Het recht op opvoeding is het belangrijkste kernrecht van een kind; de opvoeding van kinderen staat altijd in het teken van het volwassen worden. Onder het volwassen worden wordt verstaan het adequaat functioneren in de samenleving, de persoonlijke - en arbeidsrelaties. Met dit doel voor ogen wordt de opvoeding van kinderen gezien als het stimuleren van meerdere ontwikkelingstaken en het zorgdragen voor een duurzame emotionele opvoedingrelatie waarmee een kind zich verbonden weet en waar voldoende veiligheid is om te kunnen groeien.

Dit pedagogisch principe wordt door de wet en de rechtspraak nog niet gerespecteerd; de praktijk van de jeugdbescherming hanteert wel het principe doch brengt het niet in de praktijk het kind wordt hierdoor misleid. Tegengesteld aan de feiten uit de praktijk stelt het Internationaal Verdrag voor de Rechten van de Mens dat:

bij alle maatregelen betreffende kinderen, ongeacht of deze genomen worden door openbare of particuliere instellingen voor maatschappelijk welzijn of door rechterlijke instanties, bestuurlijke autoriteiten of wetgevende lichamen, voeren de belangen van het kind de eerste overweging, (art 3 lid 1) en de staten die partij zijn verbinden zich er toe het kind te verzekeren van een bescherming en de zorg die nodig zijn voor haar / zijn welzijn (art 3 lid 2).

Willen we serieus nemen wat we prediken dan zullen we kinderen moeten horen.Het kind heeft het recht gehoord te worden, opdat er geluisterd kan worden !