Aalsmeerderdijk 648
1435 BX Rijsenhout
T: 06 - 450 814 10
F: 0297-366343


mr. Anke de Wijn
kvk 33293643
Beschermingsbewind meerderjarigen
Juridisch advies / onderzoek

Klachtreglement mr. J.E. de Wijn

mr De Wijn Bewindvoering
Postbus 3033
2130 KA Hoofddorp
Tel 06-45081410 / 06-45885958
Fax 0297-366343

De praktijk beschermingsbewind meerderjarigen van mr J.E de Wijn beschikt over een klachtenreglement. Wanneer cliënten niet tevreden zijn over de dienstverlening is het allereerste doel om gezamenlijk tot een oplossing te komen.

KLACHTENREGLEMENT

1. Begripsbepaling
Cliënt: een onder bewind, onder curatele gesteld persoon waarvoor mr J.E. de Wijn tot bewindvoerder, curator en/of mentor is benoemd op grond van een beschikking van een rechtbank , sector kanton bewind zaken Bezwaar: een mondeling of schriftelijk mr J.E. de Wijn ter kennis gebrachte uiting van onvrede over een beslissing die genomen is
Klacht: een schriftelijk en uitdrukkelijk als klacht bij mr J.E. de Wijn ingediende uiting van onvrede over de dienstverlening van de organisatie.

2. Regeling
Deze regeling geldt uitsluitend voor cliënten van de praktijk van mr De Wijn Bewindvoering. Zij kunnen zich bij de indiening en behandeling van een bezwaar of klacht door iemand laten vertegenwoordigen en/of bijstaan. Zo nodig wordt de cliënt geholpen bij het op schrift stellen van een bezwaar of klacht.

3. Bezwaren
Een bezwaar wordt zo spoedig mogelijk doch in ieder geval binnen 1 maand behandeld door mr J.E. de Wijn in de hoedanigheid als bewindvoerder, curator of mentor. Zij tracht het bezwaar telefonisch of schriftelijk in overleg met de cliënt op te lossen. Is de cliënt niet tevreden gesteld dan kan hij/zij een klacht indienen. Het bezwaar wordt vastgelegd in het dossier van de cliënt en daarbij ook het verloop en/of de uitkomst ervan.

4. Klachten
De klacht wordt schriftelijk ingediend bij mr J.E. de Wijn in de hoedanigheid als bewindvoerder, curator of mentor. Na ontvangst zal de klacht uiterlijk binnen een termijn van één maand na ontvangst worden behandeld. Nagegaan zal worden of de klacht door bemiddeling kan worden opgelost. Lukt dit dan ontvangt de cliënt daarvan schriftelijk bericht.

Een klacht hoeft niet in behandeling te worden genomen of wordt gestaakt indien:
• het een gedraging en/of uitlating betreft die langer dan een jaar voor indiening van de klacht heeft/hebben plaatsgevonden.
• als de cliënt zich voor of tijdens de behandeling ter zake van hetzelfde bezwaar of dezelfde klacht tot de kantonrechter of een andere burgerlijke rechter heeft gewend.

De klacht kan door de bewindvoerder ongegrond verklaard worden. Hiervan zal de cliënt schriftelijk over worden geïnformeerd. Wanneer de interne klachtenprocedure is doorlopen en cliënt ontevreden is over het geboekte resultaat zal een onafhankelijke professionele deskundige ( een mediator) dan wel de rechtbank kunnen worden benaderd. Alle schriftelijke klachten en de afhandeling hiervan, worden bijgehouden in een klachtenregister. Deze regeling treedt in werking op 1 januari 2015 en geldt voor onbepaalde tijd.

Algemene voorwaarden